BEL ONS: 09 345 84 86
Dag & nacht bereikbaar, ook op zon -en feestdagen
Menu

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Eens geaccepteerd door de medecontractant primeren onze verkoopsvoorwaarden. Acceptatie zal blijken uit de ondertekening van de bestelbon.

2. Facturen voor levering van goederen en prestaties worden aan de medecontractant berekend volgens de bestelbon door deze laatste ondertekend. Er wordt uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt voor door de medecontractant geplaatste bestellingen na opmaken van de bestelbon.

3. Klachten betreffende geleverde goederen en/of prestaties dienen te geschieden bij aangetekend schrijven binnen de 8 werkdagen na levering of prestatie. Na deze termijn zal geen enkele klacht nog kunnen aanvaard worden.

4. Alle bestellingen geschieden in eigen naam, met uitsluiting van zaakwaarneming, en met sterkmaking van de besteller voor de erfgenamen. Daarenboven wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de sterkmaker solidair borg staat voor de goede uitvoering van onderhavig contract.

5. Alle facturen zijn contant betaalbaar op factuurdatum ter zetel van de firma. Niet-betaling op de vervaldag brengt van rechtswege, automatisch en zonder ingebrekestelling een intrest van 10% per jaar mede. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 5% van het factuurbedrag, met een minimum van € 25,00.

6. Ingeval aan de klant uitdrukkelijk termijnen van betaling worden toegestaan, zal de niet-betaling van het conventioneel verschuldigd bedrag op elke vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling van het verval van de gemakkelijkheid van betaling meebrengen, alsmede de onmiddellijke eisbaarheid van het openstaand saldo.

7. De overeenkomst is tot stand gekomen en uitgevoerd van op de zetel van onze vennootschap zodat bij betwisting enkel de rechtbanken van Zelzate en Gent bevoegd zijn.

8. Bij eenzijdige verbreking van het contract door de medecontractant, of gerechtelijke ontbinding lastens deze laatste, zal de medecontractant gehouden zijn tot een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 20% van de totale aannemingssom, behoudens bewijs van aanzienlijker schade door de aannemer.